vsuda krtky jako blazni ryjov,a Zalabky nastrazily samoaly a hlidaji.smileysmileysmiley